לצפייה והורדת הקובץ

הפניה בלשון נקבה מיועדת לצורך שמירת אחידות בלבד ולשם הנוחות. ההנחיות מיועדות לשני המינים.

הקדמה

הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת את יושרת הפרט, את כבודו ואת ערכו ושואף לשמירה ולהגנה על זכויות האדם הבסיסיות. היא פועלת להגדיל את הבנת ההתנהגות האנושית ולסייע לאנשים להבין את עצמם ואת האחר ולקדם את איכות חייהם.

הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת גם לקידום ההבנה של הקשר בין תהליכים גופניים, רגשיים ומנטליים. לצד ניסיונה לקדם מטרות אלו, היא עושה כל מאמץ להגן על איכות החיים של אלו הנדרשים לשירותיה, של אלו הקרובים למטופליה (כאשר אין אינטרסים מנוגדים בין צרכי המטופל לצרכי הקרובים) ושל משתתפים במחקרים אותם היא עורכת.

הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לכך שעבודה עם ילדים או אנשים עם מוגבלויות מערבת דרישות מיוחדות. חוזים נחתמים, בהתאם לחוק מדינת ישראל, עם ההורים או הגורם המוסמך לכך.

הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת בעלי מקצוע דומים אחרים ובעלי מקצועות אחרים ועושה כל מאמץ, במידת יכולתה וכל עוד אין הדבר מתנגש עם צרכי מטופליה, לספק מידע בהיר וכבוד הדדי.

היא משתמשת במיומנותה רק למטרות התואמות ערכים אלו ולא מאפשרת, בידיעתה, ניצול או שימוש לרעה במיומנויות אלו. עקרונות אתיים אלו נוגעים גם בשיטות נפרדות של פסיכותרפיה גופנית כגון מגע, תנועה והתערבויות גופניות אחרות. לצד התעקשותה על חופש החקירה ותקשורת פתוחה, הפסיכותרפיסטית הגופנית מקבלת את האחריות הנדרשת מחופש זה: מסוגלות, אחריות ביישום מיומנויות אלו, ושמירה על טובת המטופלים, קולגות, סטודנטים, משתתפים במחקר והחברה ככלל.

הפסיכותרפיסטית הגופנית מתחייבת לשיתוף פעולה מלא עם איגודים וארגונים המקצועיים אליהם היא שייכת, ארציים ואירופאיים כמו גם עם האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית (EABP) והאיגוד הישראלי לפסיכותרפיה גופנית (ILABP). היא מגיבה במהירות ובאופן מלא לפניות ודרישות של כל EABP -ו ILABP ועדה אתית או מקצועית של ארגונים אלו הנעשות כדין ושהיא חברה בהם. חברות ב מחייבת את הפסיכותרפיסטית הגופנית לכל אחד מהעקרונות המצוינים במסמך זה.קוד אתי1.עקרון ראשון: אחריות

עקרון כללי:

בהציעה את שירותיה המקצועיים, הפסיכותרפיסטית הגופנית שומרת על סטנדרט גבוה המכבד את המקצוע. היא לוקחת אחריות לתוצאות מעשיה ועושה כל מאמץ להבטיח שימוש נאות בשירותים שהיא מציעה.

פירוט:

1.1. כמטפלת, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לאחריות החברתית המוטלת על כתפיה, משום שהמלצותיה ופעולותיה המקצועיות עשויות לשנות את חיי האחר. היא ערה ללחצים והקשרים אישיים, חברתיים, ארגוניים, כלכליים, סביבתיים ופוליטיים העלולים להוביל לשימוש ברעה בהשפעתה על האחר.

1.2. הפסיכותרפיסטית הגופנית בודקת ומבהירה עם מטופליה באופן הולם ובשקיפות, עניינים הנוגעים לעבודתם המשותפת. היא נמנעת ממערכות יחסים העלולות ליצור ניגוד אינטרסים.

1.3. על הפסיכותרפיסטית הגופנית לקחת אחריות ולנסות למנוע עיוותים, שימוש לרעה, או הסתרה והדחקה של ממצאיה על-ידי המוסד או הארגון בתוכו היא מועסקת.

1.4. כחברה בגופים ארציים או בארגוניים, הפסיכותרפיסטית הגופנית אחראית כאדם פרטי לשמירה על הסטנדרטים של המקצוע.

1.5. כמורה ומרצה, הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את מחויבותה לסייע לאחרים לרכוש ידע ומיומנות. היא שומרת על רמה מקצועית גבוהה על ידי הצגת מידע באופן מדויק ככל שניתן.

1.6. כחוקרת, הפסיכותרפיסטית הגופנית מקבלת אחריות על בחירת נושאי המחקר ושיטות המחקר בהם נעשה שימוש בשלבי איסוף הנתונים, הניתוח והדיווח. היא מתכננת את המחקר באופן הממזער אפשרות שממצאי המחקר יהיו מטעים. היא מספקת דיון מעמיק במגבלות הנתונים שלה, במיוחד כאשר אלו נושקים למדיניות חברתית או כשניתן לפרשם באופן פוגע באנשים משכבת גיל, מין, קבוצה אתנית או סוציואקונומית או קבוצה תרבותית או חברתית אחרת.

כאשר היא מפרסמת את עבודתה, היא לא מסתירה נתונים הסותרים את מסקנותיה ומכירה בקיומן של היפותזות אחרות ופרשנויות אחרות לממצאים שהיא מציגה. הפסיכותרפיסטית הגופנית לוקחת קרדיט רק על עבודה ומחקר אותו ערכה למעשה. היא מבהירה מראש עם כל הגורמים והאנשים הרלוונטיים את הציפיות לשימוש בנתוני המחקר ולשיתופו. היא משתדלת למזער את הממשק וההפרעה למרחב בו הנתונים נאספים.


2.עקרון שני: מסוגלות

עקרון כללי:

השמירה על רמה גבוהה של מסוגלות מקצועית הינה אחריות המשותפת לכל הפסיכותרפיסטים הגופניים ולמקצוע ככלל. הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את גבולות המסוגלות שלה ואת מגבלות שיטות הטיפול שלה. היא מציעה שירותים ועובדת בשיטות אותן רכשה ובהן צברה ניסיון. בתחומים בהם לא קיים סטנדרט מוכר, הפסיכותרפיסטית הגופנית נוקטת אמצעי זהירות מרביים להגן על טובת מטופליה. היא מתעדכנת במידע בריאותי, מדעי ומקצועי הקשור לשירותים שהיא מציעה.

פירוט:

2.1. הפסיכותרפיסטית הגופנית מציגה ומדווחת על מסוגלותה, הכשרתה, לימודיה וניסיונה באופן מדויק. היא מוודאת, באופן שוטף, שהיא ממלאת את דרישות הסף של האיגוד הישראלי .EABP ושל האיגוד האירופאי לפסיכותרפיה גופנית ILABP לפסיכותרפיה גופנית

2.2. כמטפלת, כמרצה וכמורה, הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת תוך התכוננות ומוכנות זהירה לעבודתה, כדי לוודא שהיא פועלת ומתקשרת עם האחר מתוך סטנדרטים מקצועיים גבוהים, עדכניים ורלוונטיים.

2.3. הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את הצורך בלימודי המשך ובהתפתחות אישית והיא פתוחה לחקור שיטות חדשות ולשנות את ציפיותיה ואת ערכיה באופן מתאים ולאורך זמן.

2.4. הפסיכותרפיסטית הגופנית יכולה לזהות שוני בין בני אדם, לדוגמא הבדלים הנובעים מגיל, מין, רקע סוציואקונומי שונה ורקע תרבותי אחר. היא יכולה לזהות צרכים מיוחדים של אנשים שבאו מרקע עם חסכים שונים. היא רוכשת הכשרה מתאימה, ניסיון וייעוץ מתאים כדי לתת שירות הולם ובעל-מסוגלות (קומפטנטי) כאשר היא באה במגע עם אנשים עם חסכים כאלו.

2.5. פסיכותרפיסטית גופנית האחראית על קבלת החלטות מבוססות-מידע לגבי פרטים או מדיניות, תרכוש הבנה פסיכולוגית וחינוכית לגבי אמות המידה, בעיתיות במתן תוקף למידע ומחקרים רלוונטיים.

2.6. הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה שקשיים וקונפליקטים אישיים עלולים להפריע ליעילותה המקצועית. בהתאם, היא נמנעת מלעסוק בפעילות בגינה קשייה האישיים עלולים להוביל לתפקוד לקוי או לפגיעה במטופליה, קולגות שלה, סטודנטים שלה או משתתפים במחקריה. במידה שהיא עוסקת בפעילות שכזו והופכת ערה לקשייה האישיים, היא מחפשת סיוע מקצועי הולם שייסע לה להחליט אם להשהות, להפסיק או להגביל את טווח פעילותה המקצועית.

2.7. כאשר הפסיכותרפיסטית הגופנית נכנסת לתחום פעילות חדש, היא מזהה את הדרישות המקצועיות ההכרחיות לתחום פעילות זה לפני שהיא מתחילה ליישמו ולפעול בתוכו.


3.עקרון שלישי: סטנדרטים מוסריים וחוקיים

עקרון כללי:

קודי ההתנהגות המוסריים והאתים של הפסיכותרפיסטית הגופנית הם עניין אישי כפי שהם רלוונטיים לכל אזרח אחר, למעט במקרים בהם קודים אלו עשויים לפגוע במילוי חובותיה המקצועיות או לפגום באמון הציבורי בפסיכותרפיה ובפסיכותרפיה גופנית. באשר להתנהגותה האישית, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לסטנדרטים הציבוריים השוררים ולאפשרות ההשפעה של היענות לסטנדרטים אלו או לסטייה מהם יש על איכות תפקודה כפסיכותרפיסטית גופנית. הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת בנוסף להשפעת התנהגותה הציבורית על עמיתיה ויכולתם לבצע את חובותיהם המקצועיות.

פירוט:

3.1. כאשת מקצוע, הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת בהתאם לעקרונות ה- ILABP ו EABP כמו גם בהתאם להנחיות ועקרונות המוסדות והארגונים הקשורים לעבודתה.

3.2. כמעסיקה ומועסקת, הפסיכותרפיסטית הגופנית לא מעורבת או מצדיקה פעולות לא-אנושיות או אלו שכתוצאה מהן ייעשו פעולות לא חוקיות או לא צודקות. פעולות אלו כוללות, אך אינן מוגבלות לאלו המבוססות על הדרה גזעית, בגלל נכות, גיל, מגדר, העדפה מינית, דת או זהות לאומית - הן בטיפול, בהעסקה, בקידום ובהכשרה.

3.3. מתוקף תפקידה המקצועי, הפסיכותרפיסטית הגופנית נמנעת בפעולות שיפגעו בזכויות אדם, בחוק או בזכויות האזרח של מטופליה או אחרים העלולים להיפגע מפעולות אלו.

3.4. כמטפלת, מרצה, מורה וחוקרת, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לעובדה שערכיה האישיים עשויים להשפיע על אופי התקשורת שלה, השימוש בכלים וטכניקות, בחירת אופי ההצגה של עמדותיה או חומרים לתלמידיה והאופן בו היא עוסקת במחקר. כאשר היא עוסקת בנושאים העלולים לפגוע האחר, היא מזהה את מגוון העמדות ואת הרגישויות האישיות של מטופליה, הסטודנטים שלה, או נשואי המחקרים שלה לנושאים רגישים אלו.


4.עקרון רביעי: חיסיון

עקרון כללי:

לפסיכותרפיסטית הגופנית חובה ראשונית לכבד את חסיון המידע אליו היא נחשפת במהלך עבודתה כפסיכותרפיסטית גופנית. היא לא חושפת מידע כזה לצד אחר, למעט במקרים לא רגילים בהם ישנה סכנה ישירה לאדם או לאחרים. הפסיכותרפיסטית הגופנית מיידעת את מטופליה לגבי גבולות ההחלה של החיסיון מפני החוק. על פי רוב, הסכמה לגלות מידע לצד אחר תהיה מעוגנת באישור בכתב של האדם בעצמו.

פירוט:

4.1. מידע שנחשף במסגרת הקשר הטיפולי או הייעוצי, או מידע הקשור להערכת ילדים, תלמידים, מועסקים ואחרים, יהיה נידון רק למטרות מקצועיות ורק עם האנשים (או נציגיהם החוקיים) הנוגעים במקרה באופן בהיר. דיווחים כתובים ובעל-פה מציגים רק מידע השייך למטרת ההערכה או ההפניה, וכל מאמץ נעשה כדי להימנע מחדירה מופרזת לפרטיות.

4.2. פסיכותרפיסטית גופנית שמציגה מידע אישי שהושג בעבודתה המקצועית בכתיבה, בהרצאות או בפורום ציבורי אחר, תשיג הסכמה מתאימה מראש, או תפעל להסוות כל פרט מזהה באופן הולם.

4.3. הפסיכותרפיסטית הגופנית תנקוט צעדים לשמירה על חיסיון הרשומות – הן אלו שהיא שומרת, והן בהיפטרות מרשומות אלו, כמו גם לחסיון הרשומות במקרים בהם תיעדר או לא תהיה זמינה.

4.4. כאשר היא עובדת עם קטינים או עם מטופלים שלא מסוגלים לבטא הסכמה מודעת )informed consent(, הפסיכותרפיסטית הגופנית תנקוט בזהירות ובדאגה יתרה להגן על טובת האדם ותתייעץ בגופים אחרים מתוך הלימה לזהירות ודאגה זו.


5.עקרון חמישי: טובת המטופל

עקרון כללי:

בשל הא-סימטריה שבסיס הקשר הפסיכותרפויטי, הפסיכותרפיסטית הגופנית מודעת לסוגיות של כוח ונוקטת זהירות עמן. הפסיכותרפיסטית הגופנית מכבדת את יושרת האנשים והקבוצות עמם היא עובדת ושומרת על טובתם.

כאשר מתגלעים ניגודי אינטרסים בין מטופלים לבין המוסדות המעסיקים את הפסיכותרפיסטית הגופנית, הפסיכותרפיסטית הגופנית תפעל בשקיפות לגבי נאמנותה ותחומי האחריות שלה ותיידע את כל הצדדים המעורבים לגבי מחויבויותיהם, כל עוד יושרת המטופל וטובת המטופל נשמרת. במידה שהדבר משרת את טובת המטופל, הפסיכותרפיסטית הגופנית תיידע את המטופל לגבי מטרת האבחון, השיטות הטיפוליות, ההתערבויות החינוכיות או ההכשרתיות בהן היא נוקטת. היא תהיה ברורה לגבי בחירת המטופלים, הסטודנטים, או המשתתפים במחקר להשתתף או שלא להשתתף ולגבי יכולתם לקבל החלטות מתאימות. כפייה על מטופלים להשתתף או להמשיך לקבל את שירותיה כנגד רצונם היא פעולה לא מוסרית.

פירוט:

5.1. הפסיכותרפיסטית הגופנית משתדלת להיות מודעת לצריכה שלה ולאופן בו צרכים אלו משפיעים על אנשים כמטופלים, סטודנטים, תלמידים, מושאי מחקר ואנשים הכפופים לה. היא נמנעת מניצול האמון והתלות בה. הפסיכותרפיסטית הגופנית עושה כל מאמץ להימנע ממערכות יחסים כפולות שעלולות לפגום בשיפוטה המקצועי או להגדיל את הסיכוי לניצול. דוגמאות למערכות יחסים כפולות כוללות (אך לא מוגבלות לדוגמאות הבאות): טיפול או מחקר במועסקים, סטודנטים, מודרכים, חברים קרובים או בני משפחה.

5.2. הפסיכותרפיסטית הגופנית מסייעת למטופליה לבטא את צרכיהם לקרבה ולנפרדות ומכבדת גבולות אלו. הפסיכותרפיסטית הגופנית לא מנצלת את קשריה המקצועיים עם מטופליה, מודרכיה, תלמידיה, מועסקיה או מושאי מחקריה בכל דרך שהיא.5.3. כאשר הפסיכותרפיסטית מסכימה לספק שירותים למטופל לבקשת צד שלישי, באחריות הפסיכותרפיסטית הגופנית להבהיר את טבע מערכת היחסים לכל הצדדים המעורבים.

5.4. הפסיכותרפיסטית הגופנית מסכמת מראש ענייני כספים עם מטופליה, תלמידיה, סטודנטים ומשתתפים במחקר, באופן ששומר על טובתם ומובן ובהיר על-ידם. היא נמנעת מלתת או לקבל שכר עבור הפנייתם של מטופלים לשירותים מקצועיים.

5.5. הפסיכותרפיסטית הגופנית תסיים את הקשר הטיפולי או הייעוצי בהקדם האפשרי כאשר נראה בבירור שהמטופל לא מפיק תועלת מהטיפול, או כאשר התהליך הטיפולי מצריך זאת. היא תסייע למטופל למצוא מקורות תמיכה חלופיים.

5.6. כאשר צרכים ארגוניים מצריכים מהפסיכותרפיסטית הגופנית להפר את העקרונות האתיים הללו, הפסיכותרפיסטית הגופנית תבהיר את טבע הקונפליקט בין הצרכים ובין העקרונות הללו. היא תיידע את כל הצדדים לגבי מחויבותה האתית כפסיכותרפיסטית גופנית ותנקוט בפעולות מתאימות.


6.עקרון שישי: מערכת יחסים מקצועית

עקרון כללי:

הפסיכותרפיסטית הגופנית פועלת מתוך כבוד והתייחסות לצרכים, למסוגלות ולחובות של אנשי מקצועות הפסיכותרפיה, הפסיכולוגיה, הרפואה ומקצועות דומים. היא מכבדת את המחויבות והחובות של המוסדות והארגונים בתוכם פועלים אנשי המקצוע הללו ו/או שעמן הם מזוהים.

פירוט:

6.1. הפסיכותרפיסטית הגופנית מזהה את שטחי הפעולה והמסוגלות של מקצועות קשורים. היא משתמשת במשאבים רלוונטיים – מקצועיים, טכניים ומנהליים כדי לשרת באופן מיטבי את אלו הצורכים את שירותיה. היעדר מערכת יחסים ישירה עם בעלי מקצוע אחרים לא משחרר את הפסיכותרפיסטית הגופנית מאחריותה לוודא שמטופליה יקבלו את השירות הטוב ביותר, ולא משחרר אותה מחובתה לנקוט תוך חריצות, ראיית הנולד, וטקט בהשיגה את העזרה המשלימה או החלופית הנדרשת למטופליה.

6.2. הפסיכותרפיסטית הגופנית מכירה במסורות טיפול אחרות ולוקחת חשבון דרכי עבודה אחרות של קבוצות מקצועיות אחרות עמן היא עובדת ומשתפת פעולה. אם אדם מקבל שירותים דומים מבעל מקצוע אחר, הפסיכותרפיסטית הגופנית תשקול בזהירות כיצד להתנהל במערכת היחסים עם בעל המקצוע ותפעל ברגישות הן לסוגיות טיפוליות והן בנוגע לטובת המטופל. הפסיכותרפיסטית תדון בעניינים אלו עם מטופלה כדי למזער את סכנת הבלבול, ומתוך חובתה לעזור לאחר לרכוש ידע ומיומנות. הפסיכותרפיסטית הגופנית שומרת על סטנדרט מקצועי ואקדמי גבוה על ידי הצגת מידע מדויק ככל הניתן.


7.עקרון שביעי: הצהרות פומביות

עקרון כללי:

הפסיכותרפיסטית הגופנית מציגה את המדע והאמנות של הפסיכותרפיה ומציעה את שירותיה, מוצריה ופרסומיה בכנות, הוגנות ובמדויק, ונמנעת מייצוג כוזב באמצעות סנסציות, הגזמות או טענות שטחיות. הפסיכותרפיסטית הגופנית מונחית על ידי חובתה לסייע לציבור לפתח בחירות מודעות, שיפוטים מודעים ודעות מבוססות.

פירוט:

7.1. כאשר הפסיכותרפיסטית הגופנית מציגה ומפרסמת את שירותיה המקצועיים, הפסיכותרפיסטית הגופנית יכולה להציג את המידע הבא לתיאורה ולתיאור השירותים שהיא מספקת: שם, התואר האקדמאי הגבוה אותו רכשה ממוסד מוכר, חברות בארגוני פסיכותרפיה מוכרים ובגופים מקצועיים קשורים, כתובת, מספר טלפון, שעות פעילות, רשימה קצרה של סוגי השירותים הפסיכולוגיים שהיא מציעה, הצגה מתאימה של מידע על מחיר השירות, שפות זרות בהן היא שולטת, מדיניות קבלה של מטופלים המשלמים דרך ביטוח או צד שלישי ומידע נוסף רלוונטי. מידע נוסף הרלוונטי לצרכן יכול להיכלל ובלבד שלא נאסר על ידי ההנחיות אתיות ועקרונות הקוד האתי.

7.2. כאשר היא מפרסמת את שירותיה הטיפוליים או פרסומיה, הפסיכותרפיסטית הגופנית לא תציג קשרים או שיוך לארגונים באופן ממנו עלולה להשתמע, לשווא, חסות או הכרה של הארגון בה. לדוגמא ובאופן מיוחד – פסיכותרפיסטית גופנית לא תציג רישום אירופאי, ארצי או מוסדי באופן שיירמז כל מסוגלות מקצועית ספציפית או על הכשרה ספציפית. הצהרות פומביות כוללות, אך אינן מוגבלות לתקשורת בכתבי-עת, ספרים, רשומות, אינטרנט, טלוויזיה, רדיו או קולנוע. רשומות אלו לא תכלולנה:

  1. הצהרות כוזבות, מטעות או לא הוגנות
  2. ייצוג מוטעה של עובדה או הצהרה שעלול להטעות את הקורא משום שרק חלק מהמידע מוצג בתוך ההקשר
  3. עדות ממטופל הנוגעת לטיב שירותיה הפסיכותרפויטיים או מוצריה
  4. הצהרה שעשויה ליצור ציפייה מוטעית, או שאינה נתמכת, לתוצאות טיפוליות טובות
  5. הצהרה המרמזת על איכויות יוצאות דופן, מיוחדות או חד-פעמיות
  6. הצהרה המיועדת או שיש סיכוי טוב שתפנה לפחדיו של המטופל, לחרדותיו אל לרגשות המערבים השלכות של אי שימוש בשירותים שהפסיכותרפיסטית מציעה.
  7. הצהרה הנוגעת ברצון / צורך בשירותים המוצעים (למשל, פרסום הפונה לצרכן ש "חייב לבוא לטיפול")
  8. הצהרה שיש בה שידול ישיר למטופלים פרטיים.


7.3. הפסיכותרפיסטית הגופנית לא תפצה או תיתן דברי ערך לנציגי העיתונות, הרדיו, הטלוויזיה, האינטרנט או לאמצעי תקשורת אחרים בתמורה ל (או בציפייה ל) פרסום חדשותי. יש לזהות פרסומות בתשלום ככאלו, אלא אם כן היות הפרסומת בתשלום ברור מתוך ההקשר. כאשר היא מתקשרת עם הציבור דרך רדיו או טלוויזיה, הפרסומת מוקלטת מראש והפסיכותרפיסטית תבדוק אותה לפני אישורה. הפסיכותרפיסטית שומרת העתקים של השידורים הללו עמה.

7.4. הודעות או פרסומות על "קבוצות להתפתחות אישית", טיפולים לקבוצות עניין מיוחדות, קורסים, קליניקות, הכשרה ושירותים נוספים ילוו בהצהרת כוונות ברורה ותיאור בהיר של החוויות או שהקורס יספק. הרקע הלימודי, רקע ההכשרה והניסיון של חברי הצוות יוצג בבהירות ובהתאמה ויהיה זמין לפני ההתחייבות לקבוצה, לקורס או לקבלת השירותים. הצהרה ברורה לגבי מחיר והשלכות חוזיות יהיו זמינות גם הן לפני ההשתתפות.

7.5. הפסיכותרפיסטית הגופנית המעורבת בפיתוח או קידום שיטות פסיכותרפויטיות, מוצרים, ספרים או מכירות מסחריות מסוג שהן תעשה מאמץ לוודא שהודעות ופרסומות למוצרים אלו תעשנה באופן מקצועי, מקובל מדעית, אתי ועובדתי.

7.6. הפסיכותרפיסטית הגופנית לא תיקח חלק בהודעות או פרסומות מסחריות לציבור לרכישה או שימוש קנייני של מוצרים ממקור יחיד כאשר השתתפותה מבוססת על היותה פסיכותרפיסטית גופנית בלבד.

7.7. כמרצים ומורים, הפסיכותרפיסטית הגופנית תוודא שההצהרות בפרסומי הקורס מדויקים ואינם מטעים, בעיקר סביב הנושאים הנלמדים, דרך ההערכה של המשתתפים וטבע החוויות שבקורס. הודעות, ברושורים או פרסומות לסדנאות, סמינרים או תכניות-לימודיות אחרות תתארנה במדויק את קבל היעד לתוכנית כמו גם את דרישות הסף, מטרות חינוכיות ואת החומרים שילמדו. הודעות אלו תייצגנה נאמנה גם את הרקע הלימודי, ההכשרתי ואת הניסיון של הפסיכותרפיסטית הגופנית המלמדת את התוכנית ואת המחויבות הכלכלית.

7.8. הודעות פומביות או פרסומות הקוראות למשתתפים במחקר ובהן מוצעים שירותים קליניים או שירותים מקצועיים אחרים כתמורה, תבהרנה את טבע השירותים כמו גם את מחיריהם וחובות אחרות בהן יחויבו המשתתפים לעמוד.

7.9. הפסיכותרפיסטית הגופנית תיקח על עצמה מחויבות לתקן אחרים המייצגים את מקצוע הפסיכותרפיה הגופנית, הכשרותיו, מוצרים ושירותים של פסיכותרפיה גופנית כאשר אלו נעשים באופן שלא תואם את הנחיות הקוד האתי הללו.

7.10. שירותי אבחון ושירותים טיפוליים ניתנים רק בהקשר של מערכת יחסים פסיכותרפויטית מקצועית. כאשר עצה אישית ניתנת בהרצאה ציבורית או בהדגמה, בכתבות בעיתון או מאמרים בכתבי עת, בתוכניות רדיו או טלוויזיה, במייל או במדיה דומה, הפסיכותרפיסטית תשתמש בנתונים העדכניים ביותר ותפעיל שיקול דעת מקצועי קפדני.

2.11. מוצרים המתוארים או מוגשים באמצעות הרצאות לציבור, הדגמות, במאמר עיתונאי או בכתבי עת, ברדיו או בתוכניות טלוויזיה, באימייל או מדיה דומה, יעמדו בסטנדרטים דומים ומוכרים באופן דומה למוצרים בהם נעשה שימוש בהקשר של מערכת יחסים מקצועית.


חדשות ועדכונים